KEDAH- Alor Setar & Jerai (9 NOV 2022)

Category
2022

马华妇女组全国副总财政兼吉打州妇女组主席拿督方彤桂与马华妇女组中委杨丽芬及许丽闸陪同马华AlorSetar国席候选人陈志雄今早在Simpang Kuala 巴刹拜票。
日期: 9.11.2022 (三)
时间: 早上9点
地址: Simpang Kuala Pasar

传播爱心