MELAKA- Tangga Batu, Kota Melaka, Bukit Katil & Hang Tuah Jaya (14 NOV 2022)

Category
2022

马华妇女组全国主席拿督王赛之与马华妇女组中委杨丽芬陪同马华Tangga Batu国会议席候选人拿督林万锋团队今午在 Sungai Udang商店区,沿户拜票。
日期:14.11.2022(星期一)
时间:中午12点30分
地点:Sungai Udang, Melaka

传播爱心