PENANG- Bukit Mertajam, Tanjong & Bayan Lepas(9 NOV 2022)

Category
2022

马华妇女组全国主席拿督王赛之与马华妇女组中委杨丽芬巡访国阵大山脚第15届全国大选总行动室,并为马华大山脚国席候选人陈扬邦加油打气。
日期: 9.11.2022 (三)
时间: 下午3点
地址: 国阵大山脚第15届全国大选总行动室
Bukit Mertajam, Penang

传播爱心